آموزش بافت پاپوش پسرانه ساده، با دو میل و قلاب بافی

به گزارش جملات زیبا، بافتن پاپوش برای نوزاد از جمله بافتنی های ساده و مبتدیانه است که شما حتی با داشتن میزان کمی مهارت در هنر بافتنی، قادر خواهید بود یک جفت پاپوش پسرانه یا دخترانه زیبا برای نوزادتان ببافید. در این مطلب قصد داریم طریقه بافت پاپوش پسرانه با قلاب و میل را به شما آموزش دهیم؛ با ما همراه باشید.

آموزش بافت پاپوش پسرانه ساده، با دو میل و قلاب بافی

بافت پاپوش پسرانه ساده با دو میل

برای بافت یک پاپوش نوزاد با دو میل شما به یک کلاف کاموا نیاز دارید. اگر بخواهید از چند رنگ استفاده کنید، می توانید رنگ ها را با هم ترکیب کنید. میل 3.5 یا 4 و قیچی هم وسایلی هستند که برای بافتن پاپوش نوزاد به آن ها نیاز دارید.

 1. طول پای نوزاد را اندازه بگیرید و سپس به اندازه دو برابر آن سر بیاندازید و 10 خط در یک جهت ببافید؛ یا رو یا زیر.
 2. دانه ها را به 4 قسمت تقسیم کنید. قسمت اول و آخر را نبافید و نگه دارید.
 3. دو قسمت وسط را ببافید.
 4. دانه های وسط بافت پاپوش نوزاد را به این ترتیب می بافیم:

رج 1: یکی زیر، یکی رو، دو تا یکی زیر، 4 رو، دو تا یکی زیر، 4 دانه رو، یکی زیر، 4 دانه رو، دو تا یکی جهت دار (در بالای متن توضیح داده شده است)، 4 دانه رو، دو تا یکی، یکی رو، یکی زیر.

رج 2 و تمام رج های زوج (پشت): دانه ها را همان طور که دیده می شوند ببافید.

رج 3: یکی زیر، یکی رو، دو تا یکی، 3 دانه رو، دو تا یکی، 3 دانه رو، یکی زیر، 3 دانه رو، دو تا یکی جهت دار (دو تا یکی های سمت چپ جهت دارند) 3 دانه رو، دو تا یکی، یکی رو، یکی زیر

رج 5: یکی زیر، یکی رو، دو تا یکی، 2 رو، دو تا یکی، 2 رو، یکی زیر، 2 رو، دو تا یکی، 2 رو، دو تا یکی، یکی زیر، یکی رو

رج 7: یکی زیر، یکی رو، دو تا یکی، یکی رو، دو تا یکی، یکی رو، یکی زیر، یکی رو، دو تا یکی، یکی رو، دو تا یکی، یکی رو، یکی زیر

رج 9: دو تا یکی، دو تا یکی، دو تا یکی، دو تا یکی، دو تا یکی، دو تا یکی، یکی زیر

بافت پشت پا و بند:

1- دو قسمت اول و آخر بافت را که نگه داشته بودید در یک میل می کنید.

2- درشروع بافت از یک سمت 14 دانه اضافه می کنید.

3- 4 خط رکن بافته و همینجا جا دگمه هم باز می کنید.

4- حال درز پشت و زیر پا را بدوزید.

نحوه بافت پاپوش پسرانه با قلاب

ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﭘﻮش ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻗﻼب ﺑﺎﻓﯽ بلد باشند، ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ.

مهارت های لازم برای بافت پاپوش پسرانه قلاب بافی:

 • زنجیره
 • پایه بلند
 • پایه کوتاه

وسایل لازم برای بافت بافت پاپوش پسرانه:

 • چند عدد کاموا رنگی
 • قلاب سایز میانه (بسته به نوع کاموا)

روش ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻒ ﭘﺎﭘﻮش:

ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻮای رﻧﮓ ﻓﯿﺮوزﻩ ای 40 ﻋﺪد زﻧﺠﯿﺮﻩ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ، سپس دور ﺗﺎ دور زﻧﺠﯿﺮﻩ را 6 رج ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ، ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺠﯿﺮﻩ را از دو ﻃﺮف ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺗﻪ زﻧﺠﯿﺮﻩ رﺳﯿﺪﯾﺪ داﺧﻞ زﻧﺠﯿﺮﻩ اول و آﺧﺮ را 3 ﻋﺪد ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﺣﯿﻦ دور زدن، ﻃﻮل ﮐﻒ ﭘﺎﭘﻮش ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاﻩ ﻋﺮض آن زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بافت رویه پاپوش:

وﻗﺘﯽ بافت ﮐﻒ ﭘﺎﭘﻮش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ، ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻮای رﻧﮓ ﻗﻬﻮﻩ ای دور ﺗﺎ دور ﮐﻒ ﭘﺎﭘﻮش را ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﮑﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

رج های ﺑﻌﺪ:

دوباره ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ و در ﮐﻞ 5 رج ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻮای ﻗﻬﻮ ای ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ.

رج های ﺑﻌﺪ:

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﭘﻮش رسیدید، در ﻫﺮ رج ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی 5 ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ پاپوش ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ. حال ﺑﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

بافت بندینک:

ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ از ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﭘﻮش داﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺑﻨﺪ روی آن را ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﻋﺮض ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺪﯾﻨﮏ روی ﭘﺎﭘﻮش را ﺑﺎ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﭘﻮش وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

آموزش بافت پاپوش پسرانه به شکل ماشین

این اندازه برای سایز 74 (کودک نه ماهه) در نظر گرفته شده است، که اندازه ها را نسبت به سن نوزاد و اندازه پا میتوان تغییر داد. (قسمت کشباف را باید دو رج زیر دو رج رو ببافیم)

ملزومات:

 • کاموای نازک و نرم به رنگهای سبز، مشکی و کمی هم سفید یا طوسی خیلی کمرنگ
 • میل شماره 2/5
 • دو عدد دکمه میانه به رنگ قرمز بنام چراغ

برای شروع تعداد 37 دانه با رنگ مشکی سر می اندازید وبافت را به ترتیب زیر ادامه می دهید.

رج اول: همه از زیر

رج دوم: همه از زیر

رج سوم:18 دانه از زیر - 1 دانه ژته - 1 دانه از زیر - 1 دانه ژته - 18 دانه از زیر

رج چهارم: همه از زیر ( وقتی به ژته ها می رسید دانه را طوری می بافید که سوراخ نیفتد)

رج پنجم: 18 دانه از زیر - 1 دانه ژته - 3 دانه از زیر - 1 دانه ژته - 18 دانه از زیر

رج ششم: همه از زیر ( وقتی به ژته ها می رسید دانه را طوری می بافید که سوراخ نیفتد)

رج هفتم: 18 دانه از زیر - 1 دانه ژته - 5 دانه از زیر - 1 دانه ژته - 18 دانه از زیر

رج هشتم: همه از زیر ( وقتی به ژته ها می رسید دانه را طوری می بافید که سوراخ نیفتد)

رج نهم: 18 دانه از زیر - 1 دانه ژته - 7 دانه از زیر - 1 دانه ژته - 18 دانه از زیر

رج دهم: همه از زیر ( وقتی به ژته ها می رسید دانه را طوری می بافید که سوراخ نیفتد)

رج یازدهم: 18 دانه از زیر - 1 دانه ژته - 9 دانه از زیر - 1 دانه ژته - 18 دانه از زیر

رج دوازدهم: در این رج تعداد دانه ها به 47 دانه رسیده و تمام 47 دانه را همه از زیر می بافید

رج سیزدهم: رنگ نخ را عوض می کنید و با رنگ سبز تمام این رج را از رو می بافید

رج چهاردهم: تمام دانه ها را از زیر می بافید

رج پانزدهم: تمام دانه ها را از رو می بافید

رج شانزدهم: تمام دانه ها را از زیر می بافید

رج هفدهم: تمام دانه ها را دوباره از زیر می بافد

از اینجا به بعد بافت را برای رویه کفش ادامه می دهیم

رج هجدهم: 28 دانه از زیر - دو دانه را از زیر با هم یکی کنید و بقیه دانه ها را نبافید.

رج نوزدهم: *از همان جا برگردید - دانه اول را بلند کنید یعنی نبافید - 9 دانه از رو ببافید - 2 دانه را از رو با هم یکی کنید - بقیه دانه ها را نبافید*

رج بیست تا بیست و نهم: در تمام این 10 رج، به ترتیبی که در قسمت ستاره دار (*) رج نوزدهم بافته بودید در اینجا هم دقیقاً همان تعداد دانه و طرز بافت را تکرار می کنید در اینجا یازده دانه رویه کفش کاملاً مشخص شده است، حال ادامه بافت را فعلاً روی یازده دانه وسط یا همان رویه کفش ادامه می دهید تا زبانه کفش را ببافید و باز با همان بافت ساده را ادامه می دهید ( یک رج از زیر و یک رج از رو)

رج سی ام: تمام یازده دانه را بدون کم یا زیاد کردن در این رج می بافید

رج سی و یکم و سی و هفتم: (یک دانه را نبافید - 9 دانه را ببافید - دانه آخر را نبافته برگردید) - در رج برگشت 8 دانه ببافید و برگردید - دوباره 7 دانه ببافید و برگردید - 6 دانه ببافید و برگردید - 5 دانه ببافید و برگردید - 4 دانه ببافید و برگردید - 3 دانه ببافید، کلاً در این قسمت 7 رج بافته اید.

از این قسمت به بعد بافت کمی مشکل می شود و کسانی که تجربه کمتری دارند به دقت بیشتری نیاز دارند، ولی اگر دقیقاً عین گفته ها عمل کنند مسئله ای پیش نخواهد آمد.

نخ را همان جا که قسمت زبانه کفش تما شده می بریم و به ابتدای رج که شامل تمامی دانه های روی می شود می رویم و نخ را به آنجا گره می زنیم و یک رج همه از زیر می بافیم ولی در قسمتی که زبانه کفش به بدنه وصل می شود یک دانه می گیریم، یعنی در دو طرف زبانه که می شود در کل رج 2 دانه اضافه کرده ایم و در رج برگشت بافتنی را کور می کنیم.

پشت و زیر کفش را می دوزیم و سپس از درز پشت شروع می کنیم و با قلاب دو ردیف پایه کوتاه روی دانه می بافیم چون این کفش بند ندارد و ممکن است از پای نوزاد به راحتی در بیاید پس در قسمت پشت نزدیک به درز پشتی در هر طرف از طرفین پشت یک دانه را رد می کنیم و روی دانه بعدی پایه را می زنیم تا پشت کفش کمی جمع شود و این دو رج بافت را دور تا دور لبه کفش و همچنین زبانه ادامه می دهیم و سپس کار را تمام می کنیم.

حال چهار عدد چرخ با کاموای مشکی را بدین ترتیب می بافیم: 5 دانه زنجیره و دو سر آن را به هم وصل می کنیم تا یک حلقه ایجاد شود درون حلقه را با پایه های کوتاه پر می کنیم و تا حدی که قطر دایره مناسب با سایز کفش باشد، چون می خواهیم به نام چرخ از این دایره ها استفاده کنیم بافت را ادامه م دهیم، با کاموای سفید یک ضربدر روی چرخها می دوزیم و به دو طرف کفش وصل می کنیم، قسمت جلوی کار را هم به صورت 4 یا 5 خط عمودی با کاموای سفید و سوزن می دوزیم و چراغها یا همان دگمه های قرمز را هم به وسیه دوخت وصل می کنیم، امیدوارم از دیدنش تو پای نی نی های نازتون لذت ببرید.

سخن آخر

امیدواریم از این مطلب استفاده لازم را برده باشید و بتوانید براحتی مراحل بافت پاپوش پسرانه را طی کنید. اگر شما از علاقمندان کار با کاموا هستید، به شما پیشنهاد می کنیم حتما سری هم به مطالب آموزش بافت 3 مدل شال گردن ساده و مدل دار به صورت آسان و خلاقیت با کاموا؛ 5 ایده ساده و خلاقانه بزنید و فراموش نکنید نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید.

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 29 تیر 1400 بروزرسانی: 29 تیر 1400 گردآورنده: khaneh-jok-sms.ir شناسه مطلب: 1189

به "آموزش بافت پاپوش پسرانه ساده، با دو میل و قلاب بافی" امتیاز دهید

1 کاربر به "آموزش بافت پاپوش پسرانه ساده، با دو میل و قلاب بافی" امتیاز داده است | 1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آموزش بافت پاپوش پسرانه ساده، با دو میل و قلاب بافی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید